Časté otázky

Je kalibrácia to isté ako overenie?

Zákaznícka otázka

Servis váh
Váhy

Kalibrácia a úradné overenie nie je to isté. Kalibrácia váhy znamená porovnanie hodnoty aplikovaného bremena s hodnotou na displeji váhy a zapísanie výsledku do protokolu.  Kalibráciu môže vykonávať servisná organizácia. Úradné overenie je úkon, ktorý vykonávajú pracovníci autorizovanej osoby (Slovenská Legálna Metrológia). Pri tomto úkone skontrolujú tak technický stav meradla, vhodnosť na dané použitie a samozrejme metrologické parametre váhy. Ak váha vyhovuje svojim stavom, určením a metrologickými parametrami norme, pracovník autorizovanej osoby ju označí overovacími značkami.