Časté otázky

Úradné overenie

Určené meradlá - označenie

Používate váhu - určené meradlo a strácate sa v zákonoch?

Tu je pár tipov o súvisiacej legislatíve a praxi.

Povinnosti užívateľa váhy- určeného meradla podľa zákona o metrológii:

 • Používať určené meradlo tam, kde je to predpísané
 • Používať meradlo vhodné na daný účel
 • Udržiavať používané meradlo v náležitom technickom stave
 • Predkladať ho na metrologickú kontrolu (overenie)
 • Viesť evidenciu určených meradiel

Predkladať váhu na metrologickú kontrolu počas používania meradla, tzv. následné overenie, sa vyžaduje ak:

 • Uplynul čas platnosti overenia
 • Meradlo je poškodené, bola vykonaná jeho oprava či nastavenie, stratilo svoje metrologické vlastnosti, má poškodenú overovaciu značku či výrobný štítok a pod.

TIP: Zákon ukladá povinnosť predložiť meradlo na metrologickú kontrolu UŽÍVATEĽOVI určeného meradla. Ak máte viac takýchto meradiel, nemáte personálne ani kapacitné možnosti zabezpečiť túto činnosti sami, môžete využiť ustanovenia Obchodného a/alebo Občianskeho zákonníka a preniesť túto svoju povinnosť (mandátnou zmluvou, splnomocnením a pod.) na inú osobu (Vášho servisného partnera, dodávateľ váh a pod.).

POZOR! Nastavenie a opravu váhy- určeného meradla smie vykonávať iba servisná organizácia, ktorá má registráciu na túto činnosť.

V žiadnom prípade nie autorizovaná osoba alebo určená

Starať sa o váhy sa oplatí. Zo servisných štatistík vyplýva, že 35-40% váh je potrebné pred následným overením najustovať (nastaviť), aby pri overení neprekročili maximálnu povolenú chybu. Ďalších 20 % je na hranici, pri overení by prešli, ale v najbližšom období je vysoká pravdepodobnosť, že túto vlastnosť stratia. Preto doporučujeme aj tieto váhy dojustovať, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že si váha udrží svoje parametre aj ďalšie dva roky. Otázka splnenia legislatívnej požiadavky je jedna vec, otázka ekonomických strát druhá.

TIP: Využite služby servisnej organizácie. Prečo?

 1. Minimalizujete straty vyplývajúce z používania nenajustovanej váhy
 2. Predídete prerušeniu prevádzky (a s tým súvisiacim stratám) vyplývajúcemu zo zmietnutia váhy pri metrologickej kontrole
 3. Predídete dvojitému poplatku za metrologickú kontrolu. Zamietnutie váhy znamená, že SLM vykonala metrologickú kontrolu, výsledok je však nepriaznivý.
 4. SLM však prácu vykonala a preto za ňu účtuje svoju obvyklú sadzbu. Následne musíte dať váhu opraviť/nastaviť a podobne a opäť meradlo predložiť na overenie.
 5. Predídete pokutám od SMI (Slovenský metrologický inšpektorát) či SOI (Slovenská obchodná inšpekcia). Pokuty sa môžu hýbať od 200 do 10 000 EUR.
 6. Servisná organizácia Vám pomôže pri posúdení rentability opravy, pripraví Vašu váhu tak, aby pri overení vyhovela zákonným požiadavkám.
 7. Servisná organizácia Vám pomôže správne vypísať objednávku na overenie váhy.
 8. Servisná organizácia Vám poradí, kde musíte používať určené meradlá a kde nie.
 9. Ušetríte tak náklady na overovanie.